Pravidla

Pravidla a povinnosti členů guildy:

 1. Každý člen guildy musí řádně dodržovat pravidla serveru Dark Paradise
 2. Jelikož je guilda postavená na pravidlech cti a slávy rytířské, je každý člen povinen se podle toho chovat. Tj. pomáhat slabším v boji i v míru, vystupovat jako rytíř a ne jako hospodský pobuda, sprostě mluvící a opovrhující každým, koho potká. Měl by prosazovat cest a slávu společenství a to nejen v boji.
 3. Každý má právo na ochranu, to znamená, že pokud některý z členu potřebuje pomoc, ostatní členové jsou povinni mu v rámci svých možností pomoci. Ovšem zneužití práva na ochranu se trestá vysokými tresty.
 4. Nikdo z členu guildy nesmí zaútočit na jakéhokoliv člena guildy nebo i jiného hráče za účelem jeho zraněni, pokud on s tím nesouhlasí v rámci dohodnutých pravidel tréninku. Pokud se tak stane, trestá se tento čin podle závažnosti zranění až nejvyšším trestem!!!
 5. Každý člen guildy je povinen chodit na guildovní mapu, je-li ve hře. Dále je povinností členů pravidelně číst fórum a informovat se o dění v gildě.
 6. Každý člen gildy, nebo čekatel je povinen dodržovat pravidla naší gildy. Porušení se trestá od nízkého finančního postihu až po vyloučení. Trest určí gildmaster

Pravidla guildy jsou určená k tomu, aby její členové nepadli do spáru chaosu a zla. Jejich dodržování zaručuje kvalitní chod guildy a podporu všech členů. Nedodržování je přísně trestáno!

Tresty (o druhu a výši trestu rozhoduje gildmaster):

 1. Finanční/materiální trest - Trestaný musí po rozhodnutí soudu uhradit určenou částku, popř. odevzdat některý z itemů (lehký trest).
 2. Výrobní trest - Trestaný musí za určitou dobu vyrobit určitý počet soudem daných předmětů na vlastní náklady (lehký trest).
 3. Bojový trest - Trestaný je povinen v daném časovém limitu zabít v boji soudem daný počet monster nebo PK (středně těžký trest).
 4. Vyhnanství - Pro nenapravitelné již není jiná cesta, než vydat se jiným směrem....

Schůze gildy:

 • Součástí života guildy jsou pravidelné schůze, čas je aktuálně uveden na fóru. Účast je povinná, s výjimkou řádně omluvených hráčů.
 • Adepti a rekruti za účast získávají body povýšení a neúčast je trestána odečtem bodů.

Poplatky:

 • Při přijetí musí každý nový adept zaplatit jednorázový poplatek za zápis ve výši 25.000 gp. Tento poplatek propadá ve prospěch guildovního kamene.
 • Každý adept a rekrut je povinen platit guildovní poplatky ve výši 10.000 gp měsíčně, člen (řadový i kmenový) pak 20.000 gp měcíčně. Za nezaplacení gildovného se přičítá týdenní penále 10.000 gp.
  Guildovné se platí do bezpečné truhly Pokladnice na gildovné, kterou naleznete u levé stěny guildovního domku v Yewu. Vedle této truhly leží dřevěná bedýnka, kde naleznete pytlíky s knížkou. Do pytlíku vložte guildovní poplatek a do knížky napište své jméno. Pokud budete platit na více měsíců dopředu, napište do knihy, že tak činíte. Pytlík s penězi a knížkou hoďte to secure truhly pana Xardaxe.
  V případě, že máte od guildy pronajatý domek nebo místnost, nájem se platí měsíčně společně s gildovným.
 • Každý člen je povinen zaplatit 10% z peněz co dostane po guildovní výpravě. Guildovní výpravou se myslí, taková výprava, kterou pořádá náš člen. Samozřejmě že mimo gildovní lidé platit tento poplatek nemusejí.


Pravidla používání guildovního majetku:

 • Všichni členové jsou povinni dbát na udržování pořádku v prostorách guildovních domů. Nenechávají zde svoje truhly nebo předměty - pokud se o ně nikdo nepřihlásí, propadnou guildě nebo budou vyhozeny. Nemanipulují se zařizovacími předměty (stoly, židle), neodnášejí svévolně předměty určené k užitku všem (MB, CB, sperkovnice).
 • V domcích gildovní vesničky si mohou najmout pokoje pouze řadoví a kmenoví členové.
 • Pokud někdo z členů guildy pustí někoho cizího do prostor guildy, tak ho v těchto prostorách bude doprovázet. Nesmí mu jen otevřít a nechat ho, aby se tam volně pohyboval! Nikomu cizímu nebudete dávat klíče a půjčovat account aby měli k nám přístup! Pokud chcete trénovat v guildě s jinou svojí modrou postavou, nesmíte být AFK a na dotaz kohokoliv z členů musíte ihned odpovědět! Dále je zákaz vodit cizí hráče do prostor hradu a umožnit jim míchat potiony na GM Mortaru!!! Porušení těchto pravidel bude bráno jako HRUBÉ PORUŠENÍ PRAVIDEL a bude přísně trestáno !!!
 • Dále jsou členové povinni dodržovat [a href=\"http://dohr.lonet.cz/forum/index.php?showtopic=2003&hl=ohradka"\]pravidla[/a]používání guildovní ohrádky.


Podmínky přijetí :

 1. Do guildy DoHR může přijmout žadatele pouze GM. Žadatel však tímto ještě nedosáhl členství ! Jeho první povinností je co nejpravdivěji vyplnit DOTAZNÍK a čekat, zda se mu ozve zástupce guildy pověřený přijímáním nových rekrutů dále jen zástupce. Zástupce při úspěchu následně s žadatelem prodělá přijímací řízení. Členové guildy mají přistup k vyplněným dotazníkům. Podle nich a různých dalších referencí rozhodují o vašem přijetí či nepřijetí. Pokud uspějete, budete prohlášeni za Adepta. Prosíme všechny, aby se neptali ostatních členů guildy nebo samotného GuildMastera, zda bude či nebude přijat. Muže trvat i několik týdnu, než se rozhodne a než vás kontaktuje určený zástupce.
 2. Do guildy DoHR můžete vstoupit pouze pokud plně souhlasíte s těmito pravidly a bude je ctít a dodržovat!
 3. Do guildy DoHR můžete vstoupit pouze pokud nevlastníte druhou postavu hrající za PK.
 4. Do guildy DoHR můžete vstoupit pouze pokud nevlastníte druhou postavu v jiné guildě.

Hierarchie a kariéra:

 • Titulování členů guildy a postavení je vypsáno níže. O povýšení člena guildy rozhoduje GM a Kmenoví členové guildy. Každý člen guildy má svůj titul umístěn za jménem své postavy.
 • Kmenoví členové, vedení guildy
  • Kmenovým členům budou připsány hodnosti a tím se na ně uvalí i zodpovědnost za danou hodnost. Budou zodpovědní za svůj titul. Na druhou stranu budou všemi ctěni a uznáváni. Budou nadále pobírat další výhody například možnost ubytování v hradu, přístup ke guildovním pokladům atd. V čele vedením guildy je GuildMaster, který má ve sporných případech právo veta a vyhlášení soudního řízení ve věci rozepře mezi členy. Dále se mu vedení guildy zodpovídá a to hlavně ve své funkci (např. pokladník tedy stráží movitý majetek guildy a hlídá poplatky a kasu z akcí členů).
  • Kmenovým členem se může stát pouze hráč velkých kvalit, který se výrazně zasadil o fungování a slávu gildy. Povýšení člena na tuto pozici schvaluje Guildmaster a ostatní Kmenoví členové.
 • Řadoví členové guildy
  • Řádoví členové poslouchají kohokoli z vedení guildy a jejich slovo je pro ně zákonem. Pokud Řádový člen projeví ochotu, jeho činy a výkony budou podpořeny některým členem vedení, muže řádový člen dostat nižší titul a tím související nižší funkci. Tím získává první stupínek, který ho muže provést mezi kmenové cleny guildy.
  • Členem se může stát rekrut, který nasbírá dostatek Bodů povýšení a nikdo z členů nebude proti. Na schůzi přednese svoji žádost o povýšení Řadovým a Kmenovým členům. Ti mají čas na rozmyšlenou do nejbližší schůze se k tomu vyjádřit. Pokud některý z nich zná skutečnost, proč byste nemohli být povýšeni, sdělí Vám to. Jste pak povinni tuto skutečnost napravit. Rekrut také může dostat jako podmínku povýšení speciální úkol např. spojený s jeho povoláním, s natrénováním určitého skillu apod.
  • Práva člena:
   - sleva v guildovním obchodu činící 20% z ceny zboží
   - klíče od vnitřního Hradu
   - najmout si vlastní domek nebo pokoj
   - nosit za jménem přídomek podle vlastního výběru
   - dostávat svoje Adpety a Rekruty na výcvik
   - bodovat Adepty a Rekruty a ovlivnit tak jejich působení v gildě
   - funkce v gildě
   - požádat při dlouhodobé nepřítomnosti o zařazení do spících členů
 • Rekruti a Adepti
  • Jsou podřízeni Kmenovým a Řadovým členům guildy a jejich slovo je pro ně naprostým dogmatem, o kterém se nediskutuje. Členové guildy se však snaží rekruty chránit a poskytovat jim pomoc, pokud se vyskytnou v potížích. Rekruti a Adepti se mohou bez omezení zúčastňovat jakýkoli akcí pořádaných guildou. Nemohou přebírat žádné tituly nebo funkce.
  • Rekrut či Adept by měl své chování ovládat. Pokud se během hry bude chovat proti zásadám slušného chování či ohrožovat pověst guildy nebo výpravu v dungeonu, bude napomenut slovně nebo útokem od vedoucího výpravy či někoho z členů guildy.
  • Rekrut a Adept mají tu čest být v našich radách a musí svým chováním dokázat, že je hoden stát se plnohodnotným členem. Proto po dobu, kdy je rekrutem, chová se skromně a nepožaduje žádné výhody plynoucí z příslušnosti v guilde.
  • Adepti a rekruti mohou být povýšeni po získání potřebného počtu bodů. Ty lze získávat především za kvalitní a úspěšné projití dungeonem nebo členové mohou přidělit Body přijetí za nějaký specifický úkol. Body, které Adept/rekrut získal, může sledovat v Login sekci na webu. Pouhé dosažení potřebného počtu bodů však neznamená automaticky povýšení, viz níže.
  • Pokud bude Adept/Rekrut neaktivní, tedy nebude se účastnit výprav, plnit zadané úkoly atd., aniž by se nějakým způsobem omluvil, budou se Body přijetí odčítat. Pokud klesnou body přijetí na 0, ať neaktivitou nebo hrubými prohřešky, bude Adept vyloučen z gildy.

  • Rekrutem se stane adept, který nasbírá dostatek Bodů přijetí a bude mít sepsaný vlastní svitek o sobě a svém životě.
  • Jako Rekruti máte stále svého Opatrovníka, který i nadále řeší otázky a problémy. Samozřejmě také přiděluje body za speciální úkoly, již těžšího rázu. Všechno další okolo Opatrovníka zůstává stejné.
  • Práva rekruta:
   - možnost mít za jménem zkratku guildy
   - vlastnit Secure truhlu v guildovním domku
   - možnost mít v guildě další postavy
   + práva adepta

  • Adept je nejnižší hodností v gildě. Za adepta jste označeni po přijetí.
  • Po přijetí je adept povinnen stručně se představit ostatním členům gildy (prostřednictvím icq). Toto je podmínkou, aby s ním členové počítali např. při plánování výprav.
  • Každý Adept má právo si zvolit svého Opatrovníka (nejlépe podle povolání), osloví některého z členů a ten (pokud to přijme) se o Adepta stará, řeší Adeptovy problémy, odpovídá na jeho otázky. Pro Adepta je Opatrovník prvním člověkem, kterého se ptá, pokud potřebuje poradit. Pro členy je pak Opatrovník plně zodpovědný za Adeptovy činy. Bez souhlasu opatrovníka nemůže být adept povýšen.
  • Aby Adept povýšil na další stupínek, tedy na Rekruta, musí získat určité množství Bodů přijetí a také sepsat vlastní svitek, kde se může rozepsat o sobě a o svém dosavadním životě.
  • Práva adepta:
   - vlastnictví klíčů od venkovních dveří domů guildy
   - účastnit se všech akcí pořádaných guildou nebo můžete pořádat vlastní akce
   - sleva v guildovním obchodu činící 10% z ceny zboží
   - zvolit si svého Opatrovníka

  Dělení Lootu :

  Po ukončení výpravy, kdy se loot naskládá na zem, rozhodne pořadatel výpravy, s přihlédnutím na názory členů výpravy, které itemy se z lootu budou dražit.

  • Socha, nebo části na sochu připadají automaticky gildě. Neguildovní hráči z výpravy budou vyplaceni následovně: dungovní cena sochy/celkový počet členů družiny. Výjimečně mohou být vyplaceni i guildovní účastníci výpravy a to obdobným způsobem.
  • Speciální itemy podléhají dražbě: Doporučené věci ke dražbě: Rare (ice, snow části..), Mapy lvl 5, dražší musti, nájmy, porty... Wire, Adam. ore, yarny, Minotaur části (war), Holly části (pal), Angelic části (kler), Elder Vampire části (vamp), Ancestral části (necro), Pheonix Chain části (ranger).Alchemy neklace, pokud v dané skupině není někdo, kdo ho může použít. Dražba probíhá tak, že se vezme item, předloží před ostatní a vyvolávací cena je zhruba 70% ceny tržní (důvodem je aby si někdo wire neodnesl za 1,5M atp..). Peníze z dražby se přidávají k ostatním penězům z lootu.
  • Člen, který výpravu uspořádal, má právo si jako první vybrat item, bez hodu kostkami, ovšem s ohledem na svoje povolání.
  • Následuje dělení ostatních itemů pomocí hodu kostkami.
   1 kolo: Klasická řada, každý hodí kostkami a kdo má největší číslo, vybere item pro svoje povolání (hrubý seznam dole), se kterým šel dung, popř. jakýkoli neutrální item, a postaví se stranou - vytvaří se pořadí pro druhé kolo. Pokud padne item a nejde dané povoláni, jeho itemy jsou dostupné všem.
   2 kolo: Už se může vzít jakýkoli item a pořadí je obrácené než první (kdo bral první bere poslední). Proto je důležité vždy po vybrání itemu se postavit (zařadit) do řady, aby bylo dobře vidět pořadí. Další kola probíhají na stejném principu, popř. jen mezi hráči, kteří mají o zbylé itemy zájem.
   Itemy pro povolání (1 kolo): Všeobecně platí, můžu si vzít jen to co unesu/nasadím, dá se použít na mě. Přednosti pro povolání:

  1. Mag: stafky, roby, studded a lethear casti, morf hulky, casti na hulku skladanou, blank svitky, neklak alchemy (pokud má 100 alchemku)
  2. Necro: Necro brnka, necro roby, blank svitky,dark blood elixir
  3. Cleric: Mace zbraně, +plate časti, blank svitky
  4. Vampír: fenc zbraně, +ring/chain části, štíty krom Heather, hudební nástroje, neklak alchemy (pokud ma 100 alchemku)
  5. Ranger: Kuše, luky, fenc zbrane, +ring/chain části, štíty krom heather, rangers části, Pheonix ring části, neklak taming (pokud má 100 tamingu)
  6. Paladin/Warior: Zbraně všechny krom luku, kuší, stafky, +plate části.
  • Peníze se rozdělí rovným dílem účastníkům výpravy a každý člen je povinen odevzdat 10% ze svého dílu ve prospěch gildy. Výběr provede vedoucí výpravy.
  • Reagenty si rozdělí mezi sebou clerici a mágové a to rovným dílem. Ostatní povolání nemají na reagenty nárok.


  Poslední výpravy

  30.04.16 - Poisoned river(vodopad)
  30.04.16 - Ankh 2
  30.04.16 - Underground Quagmire(dlouhá)
  04.03.16 - Underground Quagmire(dlouhá)
  11.01.16 - Covetous


  Soutěže


  07.11 - +25 platemail komplet
  07.11 - Ice Cloak
  22.09 - Wonderous Fish
  22.09 - White Fish
  22.09 - Deepwater Fish
  22.09 - Basin
  06.06 - Mapa pokladu 1 lvl
  06.06 - Ženšenový salát
  02.06 Smajl
  31.07 Hentunen
  04.06 Rilla
  23.04 Edward Cullen
  27.04 Katy  Design and graphics (C) 2005 Byotch - PHP scripts (C) 2003 RadstaR - Completed (C) 2005 Fery